Condicions generals d’ús

CONDICIONS GENERALS

El lloc web www.larufa.cat és titularitat de La Rufa Horta Ecològica SCP, amb NIF J55089981; domiciliat a Carrer Orient, 6 de Garriguella-17780 (Girona); email: contacte@larufa.cat, en endavant LA RUFA HORTA ECOLÒGICA.
Les presents Condicions Generals regulen la compra dels productes oferts a través del web www.larufa.cat
En aquest document ens referirem a l'”Usuari”, que és la persona física que s’informa i/o compra el producte oferts per www.larufa.cat, i a “LA RUFA HORTA ECOLÒGICA” que som nosaltres.
L’Usuari ha de llegir i acceptar aquestes Condicions Generals abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella “He llegit i accepto les Condicions Generals” que apareixerà durant el procés de compra. En fer-ho l’usuari confirma que és major d’edat i que té la capacitat legal per adquirir el producte oferts per LA RUFA HORTA ECOLÒGICA.
En el moment de formalitzar la compra aquesta s’entendrà perfeccionada de ple dret i des d’aquell instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l’acord exprés de les parts contractants.
L’idioma utilitzat per formalitzar el contracte serà el català o el castellà.
El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà durant un any i l’Usuari tindrà accés a ell en la seva zona de client o sol·licitant una còpia per email a LA RUFA HORTA ECOLÒGICA.
OBLIGACIONS DE L’USUARI:
L’usuari s’obliga amb caràcter general a utilitzar www.larufa.cat, i si escau, a adquirir els productes oferts per LA RUFA HORTA ECOLÒGICA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions Generals.
LA RUFA HORTA ECOLÒGICA es reserva el dret de suprimir de www.larufa.cat qualsevol comentari o opinió dels usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

L’Usuari seleccionarà al web www.larufa.cat el producte que desitja adquirir i el nombre d’unitats o pes.
L’usuari haurà d’emplenar el formulari amb les seves dades per poder tramitar la comanda, podent també registrar-se com usuari del  web per poder realitzar el seguiment de les seves comandes, i haurà d’acceptar expressament les presents Condicions Generals. Es mostrarà a l’Usuari un llistat dels productes que vol adquirir i el seu preu, podent l’usuari realitzar els canvis que consideri oportuns abans de clicar a l’apartat “Pagar”. Un cop accedeixi a l’apartat “Pagar” l’Usuari haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit amb la que realitzarà el pagament o les dades del seu compte Paypal, i acceptar la realització del pagament. També pot marcar: “pagar en efectiu en el moment de l’entrega”.
LA RUFA HORTA ECOLÒGICA  enviarà al correu electrònic de l’Usuari un email justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada en el termini de les vint-i-quatre hores (24 hores) següents a la recepció de la formalització de la comanda.
Si l’Usuari vol una factura, la podrà obtenir demanant-la per email a LA RUFA HORTA ECOLÒGICA.
L’usuari serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a LA RUFA HORTA ECOLÒGICA per a l’adquisició dels productes escollits, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. LA RUFA HORTA ECOLÒGICA es reserva el dret a anul·lar la comanda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, l’Usuari haurà de notificar a LA RUFA HORTA ECOLÒGICA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres al  web tan aviat com en tingui coneixement perquè LA RUFA HORTA ECOLÒGICA pugui actuar en conseqüència.

DRET DE DESISTIMENT

D’acord amb l’Art. 102  del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, tots els productes comprats a LA RUFA HORTA ECOLÒGICA podran ser retornats i reemborsats sempre que l’usuari comuniqui la intenció de retornar el/s producte/s en un termini màxim de 24 hores naturals a comptar de la data de lliurament, tenint en compte que son productes frescos.

Per exercir el dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que podrà enviar-nos per correu electrònic contacte@larufa.cat, com a mínim amb 24 hores d’antelació al dia i l’hora de rebuda dels productes especificada en la comanda.

LA RUFA HORTA ECOLÒGICA només acceptarà devolucions que compleixin les següents condicions:

  • El producte ha d’estar en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.
  • Cal incloure una còpia de la comanda rebuda per e-mail dins del paquet, indicant els productes retornats.

Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec de l’usuari, podent aquest triar lliurement la companyia que preferiu per al transport de l’article, i, si ho desitja, realitzar un càlcul de l’esmentat cost aquí:

  • http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-calculador_tarifas/sidioma=es_ES
  • http://www.seur.com/calculador-tarifas.do
  • http://www.mrw.es/servicios_transporte_urgente/MRW_simulador_tarifas.asp

Un cop rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l’import, que s’efectuarà en un termini màxim  de 14 dies naturals des de la recepció, mitjançant el mateix mètode de pagament que l’usuari va escollir al moment de realitzar la comanda.

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència o reclamació l’Usuari pot enviar un correu electrònic a contacte@larufa.cat.

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals  fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions Generals.

NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s’hagin de fer les parts en relació a les compravendes de productes o a aquestes Condicions Generals, s’haurà de fer per escrit i s’entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part hagi indicat a l’altra.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en l’aplicació o interpretació de les presents condicions, així com en els contractes existents entre les parts, es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Figueres, Espanya, que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció, amb excepció de que disposa la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, en cas que aquesta Llei sigui aplicable.

LA RUFA HORTA ECOLÒGICA SCP, es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals.